ĐỀ ÁN 06 TỈNH BÌNH PHƯỚC

NHIỆM VỤ NĂM 2024

(Dữ liệu được cập nhật lúc 2024-03-25 20:00:00)

?
Tổng nhiệm vụ
?
Đã hoàn thành
?
Đang thực hiện
?
Chưa thực hiện
DANH SÁCH NHIỆM VỤ
NHIỆM VỤ ĐÃ HOÀN THÀNH
NHIỆM VỤ ĐANG TRIỂN KHAI
NHIỆM VỤ CHƯA TRIỂN KHAI